و مردم بدبخت این وسط گیر کرده اند. بدجوری هم گیر کرده اند.

دونالد ترامپ، فاسدترین و بی شعورترین رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه اش را اجیر کرده که برای جمهوری اسلامی خط و نشان بکشد و با هفت تیر کشی خرکی توجه مردم را از گندکاری هایش دور کند. فرصت زیادی ندارد. در ماه های آینده تحقیقات قضایی در مورد نقش روسیه در انتخابات به پایان خواهد رسید و دستش رو خواهد شد و عدالت سرانجام مچش را خواهد گرفت.

از آن طرف هم رهبران جمهوری اسلامی. یکی از یکی بدتر، جاهل تر، جانی تر، جاکش تر، بی عرضه تر، بی خیال تر. بجای اینکه بعد از امضای توافق هسته ای بشینند و خدا را شکر کنند، هی موشک هوا می کنند و نه تنها به جنگ و توسعه طلبی در سوریه و عراق و یمن دامن می زنند بلکه مردم ۴۰ سال زجرکشیده مملکت را هم زیر اختناق بیشتری قرار می دهند و اعتراضات جان به لب رسیدگان را با گلوله و دستگیری های فله ای جواب می دهند و شبکه های اجتماعی را هدف قرار می دهند.

دست خودشان نیست خاک بر سرها. با زور به قدرت رسیده اند و با زور این همه سال قدرت را حفظ، پول نفت را حیف و میل، و وحشی گری خاص خودشان را در داخل بسط داده اند و به منطقه صادر کرده اند. چه لزومی دارد سیاست شان را عوض کند؟ خامنه ای اگر یک سر سوزن عقل و شعور داشته باشد حتا برای بقای نظام نحسش باید کمی عقب بکشد و محتاط عمل کند و مردم را آزار ندهد و به ترامپ دیوانه بهانه ندهد. اما…

شانس نداریم. از این ور با اینها طرفیم از آن ور با آنها. یک مشت گاو علیه یک مشت خر در کشمکشی که همه بازنده خواهند بود.

ترامپ و طرفداران مقابله قهرآمیز با جمهوری اسلامی نمی بینند، نمی فهمند، برایشان مهم نیست که ایرانی ها خودشان بساط این رژیم را جمع خواهند کرد. فقط دنبال بهانه برای جنگ و اعمال تحریم های فلاکت بارند. و خامنه ای و هم طویله ای هایش بهانه ها را دو دستی تقدیم می کنند. بارک الله بابا.