عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

مهمانی شام

دالشین

چوب در ماتحت رهبر معظم

میم لبخند

شد چهار سال

این آخر هفته سفرم به شهر «پونو» همزمان شد با چهار سالگی مهاجرتم به پرو. بهترین تصمیم زندگیم.

شکارچی

فیروز نجومی

ای داد

اعتراضات در ایران: کاریکاتوری از جیم مورین Jim Morin

خود بزرگ بینی ظریف

نیک آهنگ کوثر

چهارشنبه های سفید

طرح کاریکاتوریست مراکشی خالد گویدار  Khalid Gueddar در ستایش از چهارشنبه های سفید زنان ایرانی در اعتراض به حجاب اجباری.

یارانه احمدی نژاد چه کرد

نام کاریکاتوریست؟

مشکل مسکن هم حل شد

نیک آهنگ کوثر

وطنم را تحریم کن

طرح از حسین کشتکار، در جوان آنلاین، وابسته به سپاه پاسداران.

بیشتر