عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

نجابت: نقاشی های ناصر عزیزی20

نمایش گالری در اندازه بزرگ

موجودات انسانی: نقاشی های سارا اشرفی40

نمایش گالری در اندازه بزرگ

نگاه نو: عکاسی مینا شجاعی12

نمایش گالری در اندازه بزرگ

به سبک استادان قدیم: نقاشی های فرسام سنگینی34

نمایش گالری در اندازه بزرگ

کارگاه هستی: نقاشی هاس مژگان شجریان16

نمایش گالری در اندازه بزرگ

روانشناس: نقاشی های بهناز سهرابيان40

نمایش گالری در اندازه بزرگ

تکه های گوشت: نقاشی های حماد جواد زاده31

نمایش گالری در اندازه بزرگ

همه با هم: نقاشی های مرتضی موسوی35

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بازگشت: نقاشی های گیتا مه37

نمایش گالری در اندازه بزرگ

تقاطع شرق و غرب: نقاشی های آفرین رحمانی فر36

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر