خروس خوانی کبک ها در این ویدئوی صامت, گوشخراش است...