داشتن متن ترکیبی که از زبانهای EN و FA پشتیبانی 100% بکند. بدون *!@