radis.org:

پرسشی که هنوز جوابش را نمی دانیم این است که آیا آقای پمپئو خواهد گفت که خواهان برانداختن رژیمی است که حاضر نیست هیچ یک از خواسته های ذکر شده را بپذیرد و اجرا کند؟

برو به آدرس