radis.org:

 آنان تنها به بیانیه های تکراری بسنده کرده اند و مردم ایران را ناامید از خود. تنها تولید آنها در این سالها، بیانیه های ادواری و تکرار شعارهای کهنه امریکای جهانخوار، شیر پیر استعمار، شعبان بی مخ و پری بلنده و شاه خائن، بوده است؛ انگار هنوز از خواب ۶۴ ساله بیدار نشده اند.

برو به آدرس