برای تامین مالی و پیشرفت مالی خود هر شرکتی احتیاج به فروش اوراق قرضه با بهترین شرایط (بهرهٔ کم) دارد. و برای فروختن اوراق قرضه با کمترین بهره شرکت های اروپایی به بازارهای مالی آمریکا نیازمند هستند.

در ارائهٔ این اوراق هر شرکتی باید در شروط قرضه قولنامه‌ای* تضمین دهد که بعلاوهٔ پیروی از قوانین کشور خود پیرو قوانین آمریکا هم بوده و باید قوانینی چون تحریم های آمریکا و قانون ضد فساد ‌در معامله های خود در‌ کشورهای خارجه را رعایت کند.

به این دلیل دولت های اروپایی هیچ قادر به حفظ برجام نبوده و قادر به دفاع از جمهوری جهل و جنون نیستند.

 

 

 

* restrictive covenant