عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

برایم دیگر مهم نیست کابوس جمهوری اسلامی چگونه پایان میپذیرد. فقط میخواهم دفتر عمر این حکومت بسته شود

خروج آمریکا از برجام:

به آینده ایران:

چند شهر جهان را، "شهرمن" میدانید؟

فرزندتان همجنس گراست، و مایل است با "دوست" خود، به همراه شما، به یک میهمانی ایرانی بیاید. چه میکنید؟

دستورِحملهِ ترامپ به سوریه:

آیا تابحال به طرف مقابلتان خیانت کرده اید؟

یک آمریکایی ایرانی تبار به عنوان مدیر کل در وزارت بازرگانی آمریکا مشغول به کار شد

دکتر هلاکویی:

در ایران قوم و خویشان رل مهمی در زندگی افراد بازی میکردند. در خارج، نه زیاد. خداییش،ما، فامیلامون:

بیشتر