بهنام محمدی

بانه

مربوط به جدیدترین مورد قتل کولبران زحمتکش بدست نیروهای مسلح فاشیست های اسلامیست در بانه.