نوروز_ دلفروز پر ا کند عطر عید/ گل شد ‌پد ید و بلبل_ شیدا ز ره رسید/ گر سال کهنه هیچ به جز غم نیافرید/ بنگر به سال نو که زشادی دهد نوید—دکتر منوچهر سعادت نوری