عمومی

دنبال کن


عضو از ۹ خرداد ۱۳۹۲

داعش درون

مانا نیستانی

در اورشلیم اتفاق افتاد

مانا نیستانی

پنج منهای یک

فرداکاتور: پنج منهای یک! طرحی از شاهرخ حیدری، رادیو فردا

به وقت ارشاد

فرداکاتور: به وقت ارشاد، طرح از مانا نیستانی، رادیو فردا

تنبیه

مانا نیستانی

اتحاد

اتحاد
برای مردم بانه. در حمایت از محدودیتهای کولبران کرد بسیاری از مغازه داران بانه اعتصاب کردند.
مانا نیستانی

روز کارگر

فرداکاتور: روز کارگر، طرح از اسد بیناخواهی

جراحت مامور ارشاد "حین انجام وظیفه"

برای مأمور گشت ارشاد نازنین که می گویند انگشتش هنگام انجام وظیفه شکست.


مانا نیستانی
 

اسمشو نبر!

اندر حکایت حذف کلمۀ "کون" از بیست و سه فرهنگ آنلاین در ایران

مانا نیستانی

اندر پیشنهاد آموزش زبان روسی به عنوان زبان دوم

وزیر آموزش و پرورش ایران به روسیه پیشنهاد کرد که زبان فارسی و روسی در مدارس دو کشور به عنوان زبان دوم آموزش داده شود!
مانا نیستانی

بیشتر