برداشته از مدارك و فرامين قديمى ابران جمع آورى شده از محمد على كريم زاده