حزب کمونیست ایران :

همزمان با تهدیدهای آمریکا، جمهوری اسلامی از چند سوی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفته و با ناکامی های جدیدی روبرو است. در داخل کشور گرانی بیداد می کند و اعتراضات توده ای و کارگری روبه گسترش است. در سطح منطقه ای روسیه نیز به لیست دولتهائی که خواهان خروج نیروهای ایران از سوریه شده اند، افزوده شده است. اظهارات رهبران چین و روسیه در واکنش به خروج آمریکا از برجام، نیز احتیاط آمیزتر از آن بود، که جمهوری اسلامی بتواند به آن دلخوش کند. جریانهای هوادار جمهوری اسلامی، در انتخابات اخیر عراق، علیرغم صرف هزینه بسیار، نتوانستند دست بالا را پیدا کنند. قاسم سلیمانی که برای جمع و جور کردن صفوف هواداران رژیم ایران در عراق، به این کشور سفر کرده بود، ناچار شدبا سرافکندگی، بغداد را ترک کند.

واقعیت این است که تحریمهای امریکا هم رژیم اسلامی را تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد و هم در همان حال فقر و فلاکت اقتصادی اکثریت مردم را نیز تشدید می کند. اما با همه اینها آمریکا و متحدین او خواهان سقوط جمهوری اسلامی نیستند. آنها این فشارها را تا آنجا ادامه خواهند داد که جمهوری اسلامی را سر جای خود بنشانند و آنرا از یک دولت سرکش و زیاده طلب به یک دولت همکار و قانع به سهم خود در منطقه، تبدیل کنند.

اما جمهوری اسلامی برخلاف توهمات ساده اندیشانه اپوزسیون بورژوائی و لیبرال، خود به خوبی می داند که نفس موجودیتش، از طریق این فشارها در خطر نیست. رژیم لحظه سازشها را در این رابطه تشخیص می دهد و اگر خطری هم باشد، آموحته است که چگونه با باصطلاح "سازش قهرمانانه" آنرا از سر بگذراند. خطر واقعی برای جمهوری اسلامی، خیزش کارگران و مردم حق طلبی است که دیگر سرکوب و ارعاب نیز جلودارشان نمی شود. این خطر به بناگوش رژیم اسلامی رسیده است. 

برو به آدرس