40 میلیون بشکه نقتی که ذخیره گردند و نفروختند به خاطر دهن کجی ملی. نفت هایی که دزدیده شد هم حساب نکنیم -  22 میلیارد یوروی که کمپانی های چینی  یدهکارند و اگر مستقل هایشان با این وضع چین ورشکست نشوند ( open credit فروختند) - «هزینه فرصت» آن حدود 2.8 میلیارد دلار میباشد.  اما ما حاضریم مردم ایران گشنگی خورده و 2.8 میلیارد را تلف نموده به دهن کجی به همه دنیای بین الملل ارجحیت دهیم. 

به اضافه مشکلهای بانکی کلیه P&I Clubs که برای بیمه نفتکش ها لازمشان داریم فعلا چون «برجام» موقتی میتواند باشد و پرداختهای دلار هم هنوز تخریم هستند، آنرا بهانه کرده هر گونه نفتکش ایرانی یا خارجی را بیمه نمیکنند. پس 40 میلیون بشکه را هم حمالیش را باید خودمان کرده به آسیا فقط بفروشیم.

منبع: رویترز و P&I Club

Quote:
Iran parked over 40 million barrels of crude and condensate, a very light grade of crude, on 20 to 25 ships after Western sanctions were imposed over its nuclear program. The sanctions stopped most countries from buying Iranian oil in recent years.

Quote:
Leading shipping players say Iran's efforts to start exporting oil to Europe are being held up as foreign tanker owners are still struggling to secure insurance for cargoes from ship insurers, called P&I clubs.