مبارزانی که ایران را آزاد وشکوهمند خواهند ساخت - دانشجو

هرکه با تاریخ ایران آشنایی داشته باشد می داند که این کشورقرنها یکی از دو برجسته ترین کشورهای دنیا محسوب می شده است. با آنکه بسیاری ازوقایع تاریخ بوسیله ی غیرایرانیان نوشته  شده است، میخوانیم که دربعضی از موارد مهم همچون ایجاد امپراطوری، حقوق بشر، سیستم پستی ودیگر زمینه ها، ایران پیشگامِ هرکشوری درجهان بوده است.  بی تردید مردم ایران میتوانستند موقعیت، افتخارات وتوانایی های خود را درجهان ادامه دهند اگر دچار حمله وسلطه ی تازیان عقب مانده نمی شدند وقرنها درگیرجنگ  برای آزادی نمی بودند، وهدف استعمار خارجی قرارنمی گرفتند وبا جهل ونادانی وسود طلبی آخوندان ازتاریخ وفرهنگ خویش بی خبرنمی ماندند.                                               بهرروی با بودن اینترنت ورسانه های گروهی ، دوران آگاهان محدود وتسلط مطلق ملا درجامعه بعنوان منبع اطلاعات بپایان رسیده است. جوانانِ امروز ما که به نسل پاسارگادی معروف شده اند، ازکورش بزرگ وتاریخ  درخشان خود با خبرشده وبه آن افتخارمیکنند. این نسل برآنند که بساطِ سیاهی گسترِ آخوندی وراه ورسمِ منحوس تازی را درهم بپیچند.  این دلیران دانا بهمراه دیگرایرانیان شجاع می خواهند که باز ایرانی توانا، شکوهمند وپیشرو وهمردیف قدرتهای بزرگ بسازند. هدف ارزشمندشان نه رویا است و نه دوراز انتظار. هم اکنون بسیاری ازجوانان ما که به خارج مهاجرت کرده اند، درمهمترین تاسیسات کشورهای خارجی بکارمشغولند ومی درخشند.  بسیاری از آنها درمعروفترین دانشگاها بکارتدریس اشتغال دارند و درکشورِ پیشرفته ای چون امریکا درناسا کارمیکنند وجزء فرهیخته ترین ومفید ترین مهاجران محسوب می شوند.

آری جوانان برومند کشورمان بهمراه دیگر هموطنان غیورمان برآنند که هرچه زودتر رژیم آخوندی را بزیر کشند؛ وبه راه ورسمِ منحوس تازی، که قرنها موجب عقب راندن کشورمان بوده است، پایان دهند. نسل پاسارگادی ودیگر مبازران میدانند که با فداکاری وازخود گذشتگی علاوه برنسل خود صدها نسل آینده را ازخرافات وخواری وپسگرایی رسم تازی نجات خواهند بخشید وایرانی شکوهمند وسرافرازخواهند ساخت وآنرا درجایگاه شایسته اش درجهان قرارخواهند داد.

ایران فردا ، شکوهمند و سرافراز – دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-97558331

ایران فردا ، شکوهمند و سرافراز – دانشجو

www.youtube.com/watch?v=PfMl7XbCZ4E