کنفرانس در باکو در مورد آذربایجان  (دهن کجی به جمهوری جهل و جنون و درآمد سرشار از نفت 110 دلار) و موضوع دیگری (نظریه یکی از دوستان در مورد قدسین کاتولیک ایرانی باید پارسی گو بوده باشند) در این تارنما معمای ملیت را پیش میکشد.

آیا ملیت به زبان رواج یافته حاضر میباشد؟ در کشوری که اگر 7 کیلو متر از پایتختش خارج شویم زبان محاوره ای مردم ترکیست دلیل میشود آنان ترک باشند؟

کشورها ئی که در دوران تاریخ اینهمه دست به دست گشته اند چطور میتوانند ایده های اروپائی ملیت  را آنهم به طریق نیم پخته قبول کنند ؟  

اگر زبان معیارباشد آیا ایرانیان متولد خارجه برای گرفتن شناسنامه ایرانی  باید در آینده امتحان فارسی بدهند؟